Hướng dẫn nhập tên hàng hóa

Hướng dẫn bán hàng – in hóa đơn

Hướng dẫn in tổng kết (Raport) ngày và tháng

Hướng dẫn in tổng kêt khi ngày hôm trước quên chưa in

Hướng dẫn xử lý khi bấm nhầm hóa đơn

Hướng dẫn sửa tên hàng – xóa tên hàng

Hướng dẫn In chi tiết danh mục hàng đã bán