Theo quy định mới từ 1/1/2020, các nếu khách hàng muốn lấy faktura dựa trên paragon đã cấp thì trên paragon đó phải có số NIP của khách hàng đó.

Dưới đây là cách chuyển từ paragon sang faktura.

Để tìm hóa đơn (paragon) đã in, vào mục “Historia

Trong “Historia” tìm hóa đơn (paragon) đã in, có thể thu hẹp phạm vi tìm bằng cách nhấn vào “Zmień” và nhập ngày cụ thể

Ta sẽ có hình trên sau khi nhấn vào paragon tương ứng. Tiếp theo nhấn vào biểu tượng số 1 (trong hình) rồi chọn “Druk faktury

Khi đó máy in hóa đơn sẽ in ra 2 faktura giống nhau, 1 cho khách hàng, 1 giữ lại cho kế toán, đồng thời máy cũng hiển thị hóa đơn dạng PDF, ta có thể gửi trực tiếp cho khách qua email hoặc in ra giấy A4 trên máy in phổ thông.Chú ý: Paragon do khách hàng mang đến ta sẽ giữ lại, kẹp vào faktura và đưa cho kế toán